PROFIL      PRODUKTY      POSTUP VYMÁHANIA      REFERENCIE      POPLATKY      SPOLUPRÁCA      KONTAKT      LISTINY SPOLOČNOSTI


PRODUKTY
Nákup a predaj pohľadávok

Spoločnosť RVD a.s., je schopná z vlastných zdrojov realizovať nákup pohľadávok na vlastný účet. Uzatvoríme s Vami Zmluvu o postúpení pohľadávok, na základe ktorej odkúpime pohľadávky pred lehotou resp. po lehote ich splatnosti za vopred dojednanú výšku odplaty. Odplatu za postúpené pohľadávky navrhneme po vykonaní právnej a ekonomickej analýzy obchodného prípadu, v závislosti od dohody s Vami a bonity pohľadávky. Výška odplaty je závislá od objemu a množstva postúpených pohľadávok.

Vykonanie analýzy predmetných pohľadávok je v rámci poskytovaných služieb bezplatné.


Mandátna spolupráca

Vymáhanie prostredníctvom špecializovaných spoločností je využívané ako najefektívnejšie a najkomplexnejšie. Naša spoločnosť Vám ponúka služby na základe Zmluvy o spolupráci, alebo Mandátnej zmluvy, kde Vy ako mandant určíte spôsob a rozsah vymáhania, tak aby čo najviac spĺňala Vaše predstavy.

Poskytneme Vám služby pri vymáhaní pohľadávok voči fyzickým osobám, živnostníkom ako aj právnickým osobám.


Súdne vymáhanie

Naša spoločnosť je na základe živnostenského listu oprávnená poskytovať iba mimosúdne vymáhanie pohľadávok, avšak úzkou spoluprácou s renomovanými advokátskymi kanceláriami vieme zabezpečiť aj zastupovanie pred súdmi a inými štátnymi orgánmi, vždy k Vašej spokojnosti.


Konkurzné konanie

V prípade fyzických aj právnických osôb ide o poslednú možnosť, ako získať naspäť svoje finančné prostriedky. Naša spoločnosť zabezpečí vypracovanie a podanie kvalifikovaného návrhu na konkurz, prípadne zabezpečí ďalších veriteľov, ktorí budú potrební pre vyhlásenie konkurzu.

V prípade, že budeme vymáhať pohľadávku voči spoločnosti, ktorá je v konkurze zabezpečíme prihlásenie Vašej pohľadávky do konkurzného konania. V tomto prípade rozhoduje nielen čas, nakoľko po prieskumnom pojednávaní nie je možné pohľadávku prihlásiť, ale aj materiálne a formálne náležitosti prihlášky, pretože správcovia konkurzných podstát veľmi často popierajú pravosť, poradie či výšku pohľadávok.


Súdne a exekučné konanie

V mnohých prípadoch nevedie mimosúdne vymáhanie k želanému výsledku, preto je potrebné prikročiť k súdnemu a následne k exekučnému konaniu. Naša spoločnosť zabezpečí spracovanie a podanie žaloby, návrhu na vydanie platobného rozkazu, exekučného konania, a taktiež zastupovanie pred súdmi a inými štátnymi orgánmi.


Vyhľadanie dlžníkov

Bohaté skúsenosti s vymáhaním nás naučili, že základným predpokladom úspešného vymáhania je dlžníka vypátrať a dohodnúť spôsob splatenia dlhu. Takže aktuálne a presné informácie o dlžníkovi, jeho majetku, jeho pobyte sú nevyhnutnou súčasťou každého vymáhania.

Naša spoločnosť zistí miesto pobytu dlžníka, majetok a taktiež jeho prípadné pohľadávky, ktoré môžeme využiť pri započítavaní jeho dlhu voči Vám.

 

 Copyright 2005 RVD, a.s. Všetky práva vyhradené.
 Design and programming by Lomtec.com