PROFIL      PRODUKTY      POSTUP VYMÁHANIA      REFERENCIE      POPLATKY      SPOLUPRÁCA      KONTAKT      LISTINY SPOLOČNOSTI


PROFIL
Spoločnosť RVD a.s., je právnym nástupcom spoločnosti GLOBAL FINANCE o.c.p., a.s., ktorá sa po ukončení svojej činnosti na kapitálovom trhu rozhodla svoju činnosť zamerať na služby súvisiace s vymáhaním a správou pohľadávok, forfaitingom a faktoringom.

Náročnosť tejto činnosti si vyžaduje dôrazný, avšak korektný prístup k jednotlivým dlžníkom s cieľom maximálne uspokojiť potreby veriteľa. Pod dôraznosťou si predstavujeme dodržiavanie dohodnutých podmienok zo strany dlžníka, ich kontrolovanie a v prípade potreby aj ich sankciovanie.

Naša spoločnosť si kladie za cieľ zabezpečiť dodatočnú platobnú disciplínu dlžníka, kde je dôležité nielen samotné finančné vyrovnanie, ale hlavne korektný a systémový prístup k stabilizácií jeho finančných tokov, čo je najzákladnejšou časťou úspešnosti celého vymáhania. Zmysel tohto postupu spočíva v motivácií dlžníka vrátiť celý dlh bez narušenia jeho platobnej schopnosti.

Počas 90 dní vymáhania naša spoločnosť zabezpečí primeranú kombináciu krokov počínajúc zasielaním listových výziev, cez telefonické kontaktovanie, osobné návštevy klientov, vyhľadávanie informácií v dostupných verejných databázach až po využitie prostriedkov právneho konania.

Naša spoločnosť poskytuje služby pri správe a vymáhaní pohľadávok, ktoré v priebehu ich výkonu nevyžadujú od klienta jeho účasť. Tá sa obmedzuje len na podpis príslušných dokumentov a odovzdanie údajov o pohľadávkach. V rámci tejto formy činnosti nevyžadujeme žiadne zálohy od klienta vopred.

Spoločnosť RVD a.s., uzatvorí s klientom Zmluvu o spolupráci alebo Mandátnu zmluvu, na základe ktorej bude zabezpečovať pre klienta komplexnú správu jeho pohľadávok s cieľom dodržania platobnej disciplíny dlžníkov.

Naša spoločnosť on-line sleduje a analyzuje stav a kvalitu pohľadávok a určuje optimálny spôsob ich inkasa, tak aby klientom nevznikali nové pohľadávky po lehote splatnosti. Zároveň je takto optimalizovaná platobná schopnosť dlžníka s cieľom dosiahnuť najkratšiu možnú dobu splatnosti jeho dlhu.

Odplata za poskytnuté služby sa platí len za skutočné vymožené finančné prostriedky.

Vymáhanie je založené na bohatých a praktických skúsenostiach našich pracovníkov inkasa pohľadávok, odborných vedomostiach a jedinečnom know-how.


ETICKÉ PRAVIDLÁ

Celý postup vymáhania sa zakladá na prísnom a dôslednom dodržiavaní zákonov a iných právnych predpisov. Naši klienti majú absolútnu istotu, že počas vzájomnej spolupráce nebude ich meno, značka ani povesť vystavená akejkoľvek ujme. Samozrejmosťou je rešpektovanie osobných práv klientov.

Garantujeme taktiež maximálnu diskrétnosť pri manipulácií a spracovávaní dôverných informácií a údajov.


VÝHODY SPOLUPRÁCE

Komplexnosť a náročnosť problematiky vymáhania vedie k potrebe špecializácie a profesionalite, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné vymáhanie pohľadávok. Takýto prístup Vám naša spoločnosť ponúka.

Dobré riadenie a práca s pohľadávkami je vizitkou dobre fungujúcej spoločnosti. Spolupráca s nami pomáha Vám pomôže zredukovať potrebu vonkajšieho financovania vašej spoločnosti a to odbremenením starostí o správu a vymáhanie pohľadávok.

Riadenie pohľadávok predstavuje celý proces od prvej upomienky až po sledovanie a vymáhanie omeškaných platieb. Môžete sa rozhodnúť, či si necháte riadiť celý proces vymáhania, alebo jeho jednotlivú časť.

Tým, že prevezmeme administratívne povinnosti na seba, máte väčší priestor voľne rozvíjať svoje podnikateľské aktivity. Efektívne riadenie pohľadávok zlepšuje Vaše cash – flow a zvyšuje voľné prostriedky pre ďalší rozvoj spoločnosti. Komplexné riadenie pohľadávok Vám zlepší obchodnú povesť medzi obchodnými partnermi.

Zárukou čo najefektívnejšieho vymáhania je naše know-how, profesionálny prístup, odborne a kvalitne vyškolení pracovníci inkasa pohľadávok. Garantujeme maximálnu hospodárnosť a rýchlosť vymáhania.

Ušetrený čas a finančné prostriedky sú hlavnou výhodou, ktorú získate pri našej vzájomnej spolupráci.

 

 Copyright 2005 RVD, a.s. Všetky práva vyhradené.
 Design and programming by Lomtec.com